دانش خود را نادانى میانگارید ، و یقین خویش را گمان مپندارید ، و چون دانستید دست به کار آرید ، و چون یقین کردید پاى پیش گذارید . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 88 شهریور 5 , ساعت 11:44 صبح

خدا رحمت کند بنده ای را که قدر پدر ومادرش را دانست  به در گاه حق طلب مغفرت برای انها کرد  لیست کل یادداشت های این وبلاگ